Register | Login

Upcoming

NewS! สมัครสอบตํารวจ 2557 รับ 6800 อ. สมัครสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 2557

Posted by chitakejang01 5 hours ago (http://xn--12cfs7d7anbc9cd7a7btc.com/news-สมัครสอบตํารวจ-2557-รับ-6800-อ-สม/)
NewS! สมัครสอบตํารวจ 2557 รับ 6800 อ. สมัครสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 2557หลังจากที่ได้อัพเดทข่าวการรับสมัครสอบกันไปแล้ว วันนี้เรากลับมาอัพเดทคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง สำหรับการรับสมัครสอบตำรวจ ชั้นประทวนในปี 2557 กันคะ....NewS! สมัครสอบตํารวจ 2557 รับคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง1. เป็นบุุคคลภายนอก(สาย สทส.8)(สาย บ.ตร.9) ต้องเป็นเฉพาะเพศชาย ส่วนผู้สมัครสอบ (สาย สพฐ. 10) เป็นเพศชายหรือหญิง

ด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2554 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสํานักข่าวกรองแห่งชาติ ประวัติความเป็นมาของสํานักข่าวกรองแห่งชาติ วิสัยทัศ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักข่าวกรองแห่งชาติ หน้าที่ความรับผิดชอบ/โครงสร้าง ผู้บริหาร ของสํานักข่าวกรองแห่งชาติ และ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2548-2550 เป็นต้น….แนวข้อสอบสํานักข่าวกรองแห่งชาติ 2557[FILE] แนวข้อสอบสํานักข่าวกรองแห่งชาติ 2557 รวมข้อสอบพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2528แนวข้อสอบสํานักข่าวกรองแห่งชาติ 2557 รวมข้อสอบระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2554 ข้อที่ 11. ข้อใดคือมาตรการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างนักบริหารให้เป็นผู้นำยุคใหม่ ?ตอบ ก. ให้มีการรณรงค์ให้ผู้บริหารทุกระดับ ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เท่าทันกระแสโลกอย่างเป็นพลวัต[FILE] แนวข้อสอบสํานักข่าวกรองแห่งชาติ 2557 รวมข้อสอบระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2554 คำอธิบายยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างนักบริหารให้เป็นผู้นำยุคใหม่มาตรการ

ประวัติความเป็นมาของสํานักข่าวกรองแห่งชาติ วิสัยทัศ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักข่าวกรองแห่งชาติ หน้าที่ความรับผิดชอบ/โครงสร้าง ผู้บริหาร ของสํานักข่าวกรองแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2548-2550 และความรู้อื่นๆที่ผู้สมัครสอบกับสํานักข่าวกรองแห่งชาติ จำเป็นต้องรู้คะ….แนวข้อสอบสํานักข่าวกรองแห่งชาติ ตำแหน่งเจ้าพนักงานข่าว และ เจ้าพนักงานธุรการ 2557Free!! แนวข้อสอบสํานักข่าวกรองแห่งชาติ

ลับ! แนวข้อสอบสํานักข่าวกรองแห่งชาติ เจ้าพนักงานข่าว และ เจ้าพนักงานธุรการ 2557ประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านการข่าวกรองมาตั้งแต่โบราณและตลอดทุกยุคทุกสมัย ในประวัติศาสตร์ยามศึกสงคราม ทหารมีหน้าที่สอดแนม ลาดตระเวนใ